ЗАО Перспектива-К АФ 

Я хочу тут работать

ЗАО Перспектива-К АФ 

Iдея створення Аудиторської Фiрми "Перспектива-К" виникла в 1993 роцi. В сiчнi 1994 року заснована Комаровим А.А. Фiрма отримала лiцензiю на право здiйснення аудиторської дiяльностi в Українi. З 1.04.94р. рiвноправним партнером-акцiонером Фiрми став Артюх I.М.

За роки своєї дiяльностi Фiрма спiвпрацювала з iншими аудиторськими фiрмами в об'єднаних робочих групах, залучала iншi аудиторськi фiрми як субпiдрядникiв, а також проводила аудит безпосередньо аудиторських фiрм.

Для проведення експертиз, консультацiй з окремих питань пiдтримуються зв'язки з компетентними спецiалiстами Фонду Державного майна України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Торговельної палати України, Київського наукового iнституту судової експертизи та iн.

На фiрмi зайнятi спiвробiтники, якi володiють (крiм росiйської та української) англiйською та нiмецькою мовами.

Має мiсце сумiщення посад, наприклад, бухгалтер-аудитор.

В напрямку пiдбору та пiдготовки кадрiв Фiрма активно спiвпрацює з вищими учбовими закладами України, такими як Київський нацiональний економiчний унiверситет, Київський Державний Нацiональний Унiверситет iменi Т.Шевченко, Український Фiнансово-Економiчний Iнститут, шляхом залучення студентiв випускних 4-го та 5-го курсiв (в середньому щорiчно по 7 студентiв кожного курсу) для проходження на Фiрмi переддипломної практики .

Iз встановленою перiодичнiстю проводяться внутрiшньофiрмовi семiнари, присвяченi новацiям в законодавствi та огляду публiкацiй спецiалiзованих перiодичних видань України. За кожним спiвробiтником Фiрми закрiпленi конкретнi друкованi видання. Данi про публiкацiї пiсля їх аналiзу заносяться у внутрiшньофiрмову базу даних.